ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการ

บริษัท ไทยยูเนี่ยนออนไลน์ช็อป จำกัด (ในข้อตกลงนี้เรียกว่า “บริษัทฯ”) เป็นเจ้าของและผู้ดูแลจัดการเว็บไซต์นี้เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของบริษัทฯ และเพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารระหว่างคุณกับบริษัทฯ การใช้เว็บไซต์นี้ต้องเป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์ของบริษัทฯ โปรดศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ก่อนการใช้เว็บไซต์ รายละเอียดการใช้งาน อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การรวบรวมข้อมูลและการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการของเว็บไซต์จะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของบริษัทฯ และถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น อันประกอบไปด้วยการพัฒนาสินค้าหรือบริการ รวมถึงข้อเสนอพิเศษต่างๆ ซึ่งเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า ข้อมูลของผู้ใช้บริการจะไม่ถูกนำไปใช้เก็บรวบรวมหรือรักษาไว้โดยไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ หากคุณเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลผ่านกระบวนการลงทะเบียนกับเว็บไซต์บริษัทฯ ตลอดจนการดำเนินธุรกรรมใดๆ ของคุณแก่เว็บไซต์บริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการของบริษัทฯ จะถูกเก็บรวบรวมและรักษาไว้ ในระหว่างระยะเวลาที่บริษัทฯ และคุณยังคงมีการติอต่อทางธุรกิจต่อกัน นอกจากนี้ เมื่อคุณได้ส่งอีเมลมายังบริษัทฯ บริษัทฯ จะเก็บเนื้อหาในอีเมล ที่อยู่ของอีเมล และการโต้ตอบดังกล่าวไว้เพื่อตอบข้อสงสัย และเพื่อตรวจสอบถึงการโต้ตอบระหว่างคุณและเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ในส่วนที่คุณมีข้อสงสัยนั้นว่าได้รับการแก้ไขหรือไม่


ความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้บริการของท่าน

ระหว่างการลงทะเบียน บริษัทฯ จะขอให้ท่านสร้างรหัสส่วนตัวสำหรับการเข้าถึงบัญชีของท่าน ซึ่งท่านจะต้องเก็บรหัสส่วนตัวดังกล่าวเป็นความลับโดยไม่เปิดเผยให้ผู้ใดทราบ ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินการใดๆ ที่กระทำผ่านทางบัญชีของท่าน หากท่านสงสัยว่ามีการใช้รหัสส่วนตัวของท่านโดยมิชอบ หรือโดยไม่ได้รับอนุญาต ท่านตกลงจะแจ้งให้บริษัทฯ ทราบผ่านทางศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์โดยไม่ชักช้า หากบริษัทฯ มีเหตุผลอันควรเชื่อได้ว่ามี หรืออาจจะมีการใช้บริการของบริษัทฯ ไปโดยมิชอบ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับใช้บัญชีของท่านหรือขอให้ท่านเปลี่ยนรหัสส่วนตัวของท่านได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ อันเนื่องมาจากการที่รหัสส่วนตัวของท่านถูกเปิดเผย หรือใช้ไปในทางมิชอบทั้งสิ้น

คุกกี้

“คุกกี้” คือ ข้อมูลที่ www.qfreshshop.com ส่งไปยังโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ (Web browser) ของผู้ใช้บริการ และเมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของคุณแล้ว หากมีการใช้ “คุกกี้” ก็จะทำให้เว็บไซต์ของบริษัทฯ สามารถบันทึกหรือจดจำข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้ จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะทำการลบ “คุกกี้” ออกไป หรือไม่อนุญาตให้ “คุกกี้” นั้นทำงานอีกต่อไป หากคุณเลือกใช้ “คุกกี้” แล้ว คุณจะได้รับความสะดวกสบายในการท่องเว็บไซต์มากขึ้น เพราะ “คุกกี้” จะช่วยจดจำเว็บไซต์ที่คุณแวะหรือเยี่ยมชม ทั้งนี้ เว็บไซต์ www.qfreshshop.com จะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึก หรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของเว็บไซต์ต่อไป


ลิขสิทธิ์

บริษัทฯ เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในภาพ ข้อความ การแสดงผล รูปแบบนำเสนอ เครื่องหมายการค้า และส่วนประกอบอื่นๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เว้นแต่จะมีการระบุเป็นอย่างอื่น ห้ามทำการดัดแปลง ลอกเลียนแบบ เผยแพร่ หรือใช้ข้อมูลและส่วนประกอบนั้นโดยวิธีอื่นใดเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าโดยมิได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ

การใช้ข้อมูลและส่วนประกอบต่างๆ

การเชื่อมต่อสู่แหล่งอินเทอร์เน็ตอื่นผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นความเสี่ยงของผู้ใช้บริการเอง และคุณยอมรับว่าบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้บริการผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ความบกพร่อง ความล่าช้าในการดำเนินการ หรือความเสียหายที่เกิดจากไวรัสคอมพิวเตอร์ การไม่ทำงานของเครือข่ายหรือระบบระหว่างการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทฯ

การจำกัดความรับผิด

แม้ว่าบริษัทฯ จะใช้ความพยายามในการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงและความเกี่ยวโยงระหว่างข้อความในเว็บไซต์ www.qfreshshop.com แล้วก็ตาม บริษัทฯ ไม่สามารถรับประกันในเรื่องดังกล่าวแก่ผู้ใช้เว็บไซต์ได้ ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงไม่ขอรับประกันและไม่ขอรับผิดในความผิดพลาด การละเว้น หรือปัญหาทางเทคนิค ที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการใช้งานเว็บไซต์ หากบริษัทฯ พบว่าข้อความใดไม่ถูกต้องและมีความเป็นไปได้ในทางเทคนิคและไม่เป็นการก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายอันไม่สมเหตุสมผลแก่บริษัทฯ ในการที่จะแก้ไข บริษัทฯ จะทำการปรับปรุงข้อความโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ขอรับผิดในส่วนต่อไปนี้
• ข้อความในเว็บไซต์ซึ่งเป็นของบุคคลภายนอกที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.qfreshshop.com หรือผ่านทางเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกที่ระบุในเว็บไซต์ www.qfreshshop.com หรือการโฆษณาหรือการส่งเสริมการขายใดๆ ของบุคคลภายนอกผ่านทางเว็บไซต์ของบริการนี้
• ข้อความที่ระบุในเว็บไซต์ของการบริการนี้โดยไม่ได้รับความยินยอม หรือการรับทราบจากบริษัทฯ และโดยทางเทคนิคบริษัทฯ ไม่สามารถป้องกันการใช้งานได้
• การที่ไม่สามารถใช้ www.qfreshshop.com ได้กับเครื่องมือและซอฟต์แวร์ของท่าน หรือการเชื่อมต่อเครือข่ายการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ของท่าน
• ปัญหาทางเทคนิค รวมถึงความผิดพลาดและล้มเหลวในการเชื่อมต่อ www.qfreshshop.com ทั้งนี้ ข้อกำหนดในข้อนี้ไม่กระทบกับความรับผิดของบริษัทฯ เกี่ยวกับข้อบกพร่องในผลิตภัณฑ์ที่ท่านได้ซื้อผ่านทางบริการนี้ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อกำหนดของกฎหมายทั่วไป

ข้อกำหนดอื่นๆ

ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้รวมถึงความตกลงใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการใช้บริการให้อยู่ในบังคับของกฎหมายไทย การระงับข้อพิพาทให้กระทำในศาลไทยตามภูมิลำเนาของบริษัทฯ ในกรณีที่ข้อความในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ในภาษาไทยและภาษาอังกฤษไม่ตรงกัน ให้ถือตามข้อความใน www.qfreshshop.com ในภาษาไทยเป็นหลัก หากส่วนหนึ่งส่วนใดในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ไม่เหมาะสมหรือไม่มีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย ให้ข้อกำหนดในส่วนดังกล่าวสิ้นผล ให้ข้อตกลงและเงื่อนไขในส่วนอื่นมีผลใช้บังคับต่อไป ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ไม่ว่าครั้งเดียวหรือเป็นการฝ่าฝืนซ้ำเดิมก็ตามแต่บริษัทฯ ไม่ได้ใช้สิทธิที่มีเกี่ยวกับการฝ่าฝืนดังกล่าวไม่ให้ถือว่าบริษัทฯ สละสิทธิและไม่เป็นการกระทบสิทธิของบริษัทฯ ในการใช้สิทธิในภายหลัง หากบริษัทฯ ยกเว้นการฝ่าฝืนส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ไม่ถือว่าเป็นการยกเว้นการฝ่าฝืนใดๆ ในอนาคตหรือการฝ่าฝืนข้อกำหนดอื่นๆ ที่ระบุไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้แต่ประการใด บริษัทฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบในการฝ่าฝืนข้อตกลงและเงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้าทางเว็บไซต์อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ใดๆ ที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ