ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ
โปรดทราบการใช้บริการนี้มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย 
กรุณาอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขด้วยความระมัดระวังก่อนที่จะทำการสั่งซื้อสินค้า/บริการจากเว็บไซต์แห่งนี้

ในการใช้บริการนี้ ท่านจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อสินค้าทางเว็บไซต์และอนุญาตให้บริษัทดำเนินการจัดการข้อมูลของท่านได้ โดยท่านจะต้องลงทะเบียนก่อนการใช้บริการ หากอายุต่ำกว่า 18 ปี ท่านต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของท่าน การยอมรับในเงื่อนไขในการใช้บริการนี้และความตกลงของบุคคลดังกล่าวในการเข้ารับผิดชอบต่อค่าบริการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ หรือการซื้อสินค้าของท่าน หากท่านไม่ได้รับความยินยอมจากบิดามารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายของท่าน ท่านต้องหยุดการใช้งาน/การเข้าใช้บริการเว็บไซต์ www.qfreshshop.com การที่ท่านสั่งซื้อสินค้าหรือบริการนี้ผ่านทางโทรศัพท์ หรือทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ หมายความว่าท่านได้ตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ณ เวลาใดก็ได้ ทั้งนี้ ให้ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้มีผลบังคับใช้เมื่อมีการลงไว้ในเว็บไซต์ www.qfreshshop.com และถือว่าท่านได้ให้ความตกลงในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ที่ได้มีการแก้ไขใหม่แล้ว


ลิขสิทธิ์

บริษัทฯ เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในภาพ ข้อความ การแสดงผล รูปแบบนำเสนอ เครื่องหมายการค้า และส่วนประกอบอื่นๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เว้นแต่จะมีการระบุบอย่างชัดเจนเป็นอย่างอื่น ห้ามทำการดัดแปลง ลอกเลียนแบบ เผยแพร่ หรือใช้ข้อมูลและส่วนประกอบนั้นโดยวิธีอื่นใดเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า โดยมิได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ

การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ

เว็บไซต์นี้อาจมีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ ซึ่งอยู่ภายใต้การให้บริการ และดูแลจัดการโดยบุคคลที่สาม บริษัทฯ มิได้ให้การรับรอง หรือยืนยันความถูกต้องในเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านั้น และมิได้สื่อโดยนัยว่าบริษัทฯ ให้การรับรอง หรือแนะนำข้อมูลในเว็บไซต์เหล่านั้น การที่คุณเลือกเข้าเยื่ยมชมเว็บไซต์ที่ให้บริการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อความสะดวกของคุณ ถือว่าคุณยอมรับความเสี่ยงแต่เพียงผู้เดียว หากมีความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากการที่ท่านดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ดังกล่าว บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบ บริษัทฯ ขอแนะนำให้คุณอ่านรายละเอียดข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้บริการ ตลอดจนนโยบายการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนั้น ก่อนเข้าใช้เว็บไซต์ดังกล่าว

การจำกัดความรับผิด

แม้ว่าบริษัทฯ จะใช้ความพยายามในการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงและความเกี่ยวโยงระหว่างข้อความในเว็บไซต์ www.qfreshshop.com ก็ตาม บริษัทฯ ก็ไม่สามารถรับประกันในเรื่องดังกล่าวแก่ผู้ใช้เว็บไซต์ได้ ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงไม่ขอรับประกันและไม่ขอรับผิดในความผิดพลาด การละเว้น หรือปัญหาทางเทคนิค ที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการใช้เว็บไซต์ หากบริษัทฯ พบว่าข้อความใดไม่ถูกต้องและมีความเป็นไปได้ในทางเทคนิคและไม่เป็นการก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายอันไม่สมเหตุสมผลแก่บริษัทฯ ในการที่จะแก้ไข บริษัทฯ จะทำการปรับปรุงข้อความโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ขอรับผิดในส่วนต่อไปนี้

• ข้อความในเว็บไซต์ซึ่งเป็นของบุคคลภายนอกที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.qfreshshop.com หรือผ่านทางเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกที่ระบุในเว็บไซต์ www.qfreshshop.com หรือการโฆษณาหรือการส่งเสริมการขายใดๆ ของบุคคลภายนอกผ่านทางเว็บไซต์ของบริการนี้
• ข้อความที่ระบุในเว็บไซต์ของการบริการนี้โดยไม่ได้รับความยินยอม หรือการรับทราบจากบริษัทฯ และโดยทางเทคนิคบริษัทฯ ไม่สามารถป้องกันการใช้งานได้
• การที่ไม่สามารถใช้เว็บไซต์ www.qfreshshop.com ได้กับเครื่องมือและซอฟต์แวร์ของท่าน หรือการเชื่อมต่อเครือข่ายการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ของท่าน
• ปัญหาทางเทคนิค รวมถึงความผิดพลาดและล้มเหลวในการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ www.qfreshshop.com
ทั้งนี้ ข้อกำหนดในข้อนี้ไม่กระทบกับความรับผิดของบริษัทฯ เกี่ยวกับข้อบกพร่องในผลิตภัณฑ์ที่ท่านได้ซื้อผ่านทางบริการนี้ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อกำหนดของกฎหมายทั่วไป

การคืนสินค้าและการยกเลิกคำสั่งซื้อ

ในกรณีที่สินค้าไม่ได้คุณภาพ หรือเกิดความเสียหาย ลูกค้าสามารถปฎิเสธการรับสินค้ากับพนักงานจัดส่งได้ทันที
อย่างไรก็ตาม ถ้าเกิดความผิดปกติอื่นๆ หลังจากการรับสินค้าแล้ว เช่น ได้รับสินค้าผิด หรือสินค้าไม่ครบ ลูกค้าสามารถติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ได้ที่ 
โทร. 092-248-2345 หรือ อีเมล [email protected] ภายในเวลาทำการ 09.00-18.00 น. (จันทร์-เสาร์)
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกคำสั่งซื้อแก่ลูกค้าที่อยู่นอกพื้นที่บริการ โดยพนักงานจะติดต่อท่านลูกค้าเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ข้อกำหนดอื่นๆ

ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ รวมถึงความตกลงใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการใช้บริการ ให้อยู่ในบังคับของกฎหมายไทย การระงับข้อพิพาทให้กระทำในศาลไทยตามภูมิลำเนาของบริษัทฯ ในกรณีที่ข้อความในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ในภาษาไทยและภาษาอังกฤษไม่ตรงกัน ให้ถือตามข้อความในเว็บไซต์ www.qfreshshop.com ในภาษาไทยเป็นหลัก หากส่วนหนึ่งส่วนใดในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ไม่เหมาะสม หรือไม่มีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย ให้ข้อกำหนดในส่วนดังกล่าวสิ้นผล ให้ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ในส่วนอื่นมีผลใช้บังคับต่อไป ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ไม่ว่าครั้งเดียว หรือเป็นการฝ่าฝืนซ้ำเดิมก็ตามแต่บริษัทฯ ไม่ได้ใช้สิทธิที่มีเกี่ยวกับการฝ่าฝืนดังกล่าว ไม่ให้ถือว่าบริษัทฯ สละสิทธิและไม่เป็นการกระทบสิทธิของบริษัทฯ ในการใช้สิทธิในภายหลัง หากบริษัทฯ ยกเว้นการฝ่าฝืนส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ไม่ถือว่าเป็นการยกเว้นการฝ่าฝืนใดๆ ในอนาคต หรือการฝ่าฝืนข้อกำหนดอื่นๆ ที่ระบุไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้แต่ประการใด บริษัทฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบในการฝ่าฝืนข้อตกลงและเงื่อนไขนี้หรือเงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้าทางเว็บไซต์อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ใดๆ ที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ